บุคลากร สวท.ขอนแก่น

นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ

ผู้อำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 08-1873-8254

 

 

ฝ่ายข่าว

นางเพชรัตน์  ไชยกาล

(หัวหน้าฝ่าย)

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 08-1974-0278


นายจุมพล  ไทยเสถียร

ผู้รายงานข่าว

โทรศัพท์ : 08-5389-5494

ฝ่ายรายการ

นายสุรสันติ  หาญนาแซง

(หัวหน้าฝ่าย)

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 08-9575-6077

นางธิดารัตน์  อากรตน

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 08-9840-4532

น.ส.เพชรรัตน์  วังระหา

นักสื่อสารมวลชลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 08-1662-2926

น.ส.จิราพร  มั่งคั่ง

นักสื่อสารมวลชน

โทรศัพท์ : 08-6636-1490

นายบุญสิทธิ์  อุดถา

ผู้ประกาศ

โทรศัพท์ : 08-8737-9554

ฝ่ายเทคนิค

นายจิรพงษ์  อวิรุทธพาณิชย์

(หัวหน้าฝ่าย)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

โทรศัพท์ : 08-7229-6554

นายธงชัย  ศรีโยธี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ 08-1544-2854

นายสุริยะ  แอมนนท์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 08-5645-3723

นายมานะชัย  บุญลือ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ :

นายกฤษฏากร  สีหวงษ์วิลาศ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 08-6918-5800

นายสะไกร  สวยสวัสดิ์กุล

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 08-7424-5146

นายสนิด  เสติ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 08-5451-8896

ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.เบญจวรรณ  ใจจันทึก

(หัวหน้าฝ่าย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 08-1872-9100

น.ส.สุกัญญา  วรรณประเข

ธุรการ

โทรศัพท์ : 08-1048-5703

นายภาคินัย  สุระประจิตร์

พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 08-6646-8729

นายทองอินทร์  สิทธิ

คนยาม

โทรศัพท์ : 08-0354-3584

นายทวีศิลป์  แหล่ยัง

คนยาม (เครื่องส่งฯ)

โทรศัพท์ : -

นายทองสาา  เชียงเครือ

คนสวน (เครื่องส่งฯ)

โทรศัพท์ : -

นายคำพุทธ  คำโมง

คนสวน (เครื่องส่งฯ)

โทรศัพท์ : -

นายวิชาญ  พรมบุญทา

นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 08-0462-2168

ฝ่ายสารสนเทศ

นายมานะชัย  บุญลือ

(หัวหน้าฝ่าย)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทรศัพท์ :